Správate sa asertívne?

Správate sa asertívne?

Autormi nasledujúceho dotazníka asertivity sú psychológovia a psychoterapeuti Robert E.Alberti, PhD. a Michael L. Emmons, PhD. Ich dotazník nie je „psychologický test“, má slúžiť k pátraniu po tom, kedy a ako sa prejavujete v rôznych situáciách. Nasledujúce otázky vám pomôžu určiť mieru vašej asertivity v (nielen) partnerskom/manželskom vzťahu. Pri odpovediach buďte k sebe úprimní. Pri jednotlivých otázkach zakrúžkujte číslo, ktoré vás najlepšie vystihuje. Pri niektorých otázkach je asertívny koniec škály umiestnený v nule, pri iných v trojke.

Vysvetlenie:

0 znamená nie alebo nikdy

1 znamená trochu či niekedy

2 znamená zvyčajne či väčšinou

3 znamená takmer vždy alebo úplne

Počas vypĺňania dotazníka zistíte, že nie je dokonalý. Niektoré položky sa nebudú týkať vášho života. A možno budete niektoré komentovať „Ako je to myslené?“ či „To závisí od situácie“. Nenechajte sa vaším kriticizmom odradiť od odpovedí. Ak si dáte čas a budete na otázky odpovedať úprimne, nasledujúci dotazník môže nielen odhaliť, či a kedy sa správate asertívne ale môže byť aj pomocným nástrojom pre rast vašej asertivity.

 

Dotazník asertivity

1. Keď sa niekto správa veľmi neférovo, ozvete sa?                                                                       0          1          2          3

2. Považujete za ťažké sa rozhodnúť?                                                                                              0          1          2          3

3. Ste otvorene kritický(á) k myšlienkam, názorom či správaniu druhých ľudí?                             0          1          2          3

4. Protestujete nahlas, ak vás niekto predbehne v rade?                                                                   0          1          2          3

5. Vyhýbate sa často ľudom či situáciám zo strachu či pocitu hanby?                                             0          1          2          3

6. Dôverujete zvyčajne vlastnému úsudku?                                                                                      0          1          2          3

7. Trváte na tom, aby sa s vami váš partner/vaša partnerka primerane delil(a) o domáce práce?    0          1          2          3

8. Stáva sa vám, že ľahko „stratíte nervy“?                                                                                      0          1          2          3

9. Keď na vás predavač tlačí, považujete za ťažké povedať „nie“ aj keď daný tovar v skutočnosti nepotrebujete? 

                                                                                                                                                           0          1          2          3

10. Ozvete sa, keď je človek, ktorý prišiel až po vás, obslúžený skôr?                                            0          1          2          3

11. Zdráhate sa vystúpiť v debate či v diskusii?                                                                               0          1          2          3

12. Ak si od vás niekto požičal peniaze (knihu, šaty, vec a pod.) a nevrátil to v dohodnutej lehote, upozorníte ho na to?   

                                                                                                                                                           0          1          2          3

13. Pokračujete vo svojej argumentácii, aj keď má druhá osoba už dosť?                                        0          1          2          3

14. Vyjadríte zvyčajne to, čo cítite?                                                                                                   0          1          2          3

15. Vyrušuje vás, ak vás niekto pozoruje pri práci?                                                                           0          1          2          3

16. Ak niekto kope či búcha do vašej stoličky v kine či na prednáške, požiadate ho, aby prestal?   0          1          2          3

17. Považujete za ťažké udržiavať pri rozhovore s druhou osobou očný kontakt?                            0         1          2          3

18. Ak je v dobrej reštaurácii vaše jedlo nesprávne urobené či podávané, požiadate čašníka o nápravu?                

                                                                                                                                                            0          1          2          3

19. Ak zistíte, že tovar je poškodený, vrátite ho a žiadate nápravu?                                                  0         1          2          3

20. Prejavíte svoj hnev, ak niekto nadáva alebo sa obscénne správa?                                                0         1          2          3

21. Snažíte sa v spoločenských situáciách držať skôr v úzadí?                                                          0          1          2          3

22. Trváte na tom, aby váš bytový správca (opravár, technik a podobne) vykonal opravu, úpravy či výmenu, ktorá je v jeho zodpovednosti?                                                                                                                                    0          1          2          3

23. Často vstupujete do diania a robíte rozhodnutia za druhých?                                                       0          1          2          3

24. Ste schopný(á) otvorene vyjadriť lásku či náklonnosť?                                                                0          1          2          3

25. Ste schopný(á) požiadať vašich priateľov o malé služby či pomoc?                                            0          1          2          3

26. Myslíte si, že máte vždy poruke tú správnu odpoveď?                                                                 0          1          2          3

27. Ak sa váš názor líši od názor človeka, ktorého rešpektujete, ste schopný(á) vyjadriť váš vlastný pohľad na vec?      

                                                                                                                                                            0          1          2          3

28. Dokážete odmietnuť nerozumné žiadosti zo strany priateľov?                                                    0          1          2          3

29. Máte problém pochváliť či oceniť druhých ľudí?                                                                        0          1          2          3

30. Ak vám prekáža, že pri vás niekto fajčí, poviete mu to?                                                              0          1          2          3

31. Kričíte či používate nátlakové taktiky, aby druhí urobili to, čo chcete?                                       0          1          2          3

32. Dokončujete za druhých vety, ktoré začali?                                                                                  0          1          2          3

33. Dostávate sa do fyzických stretov s inými ľuďmi, najmä neznámymi či cudzincami?                0         1          2          3

34. Riadite konverzáciu pri rodinnom obede?                                                                                    0         1          2          3

35. Ak sa stretnete s niekým neznámym, ste prvý(á) kto sa predstaví a začne konverzáciu?            0         1          2          3

 

Analýza výsledkov

Ak ste dokončili dotazník, pravdepodobne ste teraz v pokušení sčítať vaše skóre. Nerobte to! „Celkové skóre“ nemá žiaden význam, keďže nedokážeme výskumne identifikovať všeobecnú kvalitu zvanú „asertivita“. Odpoveď na otázku „čo je asertívne“ musí byť zodpovedaná v termínoch osoby a situácie, ktorej sa týka. Dotazník nie je štandardizovaný psychologický test; výskumné štúdie, ktoré sú nutné, aby bol dotazník dôkladne ohodnotený a prijatý neboli robené. Preto je „celkové skóre“ ako ukazovateľ nevhodné.

 

Pri analýze výsledkov Dotazníka asertivity jeho autori odporúčajú nasledovné kroky:

  • Pozrite sa na jednotlivé udalosti vo vašom živote, ktoré zahrňujú konkrétnych ľudí či situácie a zvážte vaše silné i slabé stránky.
  • Pozrite si svoje odpovede na otázky č.: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30 a 35. Tieto otázky sú zamerané na neasertívne správanie. Ukazujú vám odpovede na uvedené otázky, že sa za seba postavíte len zriedka? Prípadne: Existujú niektoré špecifické situácie, ktoré vám robia problémy?

  • Pozrite si svoje odpovede na otázky č.: 3, 8, 13, 20, 23, 26, 29, 31, 32, 33 a 34. Tieto odpovede sú zamerané na agresívne správanie. Naznačujú odpovede na tieto otázky, že tlačíte na druhých viac ako si možno uvedomujete?

 

Väčšina ľudí pri odpovediach na tieto tri vyššie uvedené kroky potvrdí, že asertivita je v ich živote situačná záležitosť. Nikto nie je stále len neasertívny, asertívny či agresívny! Každý človek sa z času na čas správa jednotlivými spôsobmi, v závislosti od situácie. Je ale tiež možné, že máte typický štýl, ktorý je silne postavený na jednom druhu správania. Autori dotazníka ďalej odporúčajú, aby ste si prečítali znova dotazník a urobili si záznam o vašich pocitoch z jednotlivých otázok.

 

Napríklad:

Otázka č.1: Keď sa niekto správa veľmi neférovo, ozvete sa?

Odpoveď: 0

Váš komentár: Obávam sa, že keď niečo poviem, druhá osoba sa veľmi nahnevá. Možno prídem o priateľa, alebo ten človek bude na mňa vrieskať. To by ma veľmi rozhodilo.

 

Ideálne by bolo, ak by ste si takýmto spôsobom prešli všetky otázky z dotazníka. Prečo? Pretože tak môžete zistiť svoje silné i slabé stránky a týmto uvedomením sa môže začať váš proces zmeny – od menej asertívneho správania k asertívnejšiemu. Asertivita môže do vášho (nielen) partnerského či manželského vzťahu priniesť úctu, rovnosť, dôvernosť. Treba sa však o to pričiniť – a to spoločne s vaším partnerom/vašou partnerkou. Veľa šťastia!

 

Zdroj:

ALBERTI, A. EMMONS, M. 2011. Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch Vaše plné právo! Trenčín: Vydavateľstvo F, 2011. 241 s. ISBN: 978-80-88952-66-4.

 

O téme sa môžete dozvedieť viac:

v článku: https://ovztahoch-sk.webnode.sk/news/asertivne-spravanie-vo-vztahu-preco-a-ako-ho-docielit/