ŠTÁTNI/SÚKROMNÍ ODBORNÍCI - BEZPLATNE/ODPLATNE

28.08.2022 20:06

PSYCHOLÓGOVIA/ KLINICKÍ PSYCHOLÓGOVIA / PSYCHOTERAPEUTI

Psychológovia pôsobia v rozličných odvetviach a špecializujú sa na rôzne oblasti. Klinickí psychológovia sú psychológovia, ktorí získali špecializáciu v odbore klinická psychológia. Zvyčajne vykonávajú psychodiagnostické vyšetrenia, psychologické poradenstvo (individuálne/párové/skupinové), psychoterapiu. Psychoterapeuti môžu ale nemusia byť iba psychológmi - môžu nimi byť aj napr. psychiatri.  Zoznam členov Slovenskej komory psychológov obsahujúci kontakty na psychológov, klinických psychológov, psychoterapeutov, nájdete na tomto linku:   https://www.komorapsychologov.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userslist&listid=2&Itemid=365

Portál Psyche ponúka zoznam organizácií a odborníkov (napr. psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov) špecializujúcich sa na starostlivosť o duševné zdravie s jasnými informáciami o špecializáciách odborníkov, podmienkach poskytovania pomoci a s kontaktmi na jednotlivých odborníkov. Pre vyhľadanie ďalších informácií stačí kliknúť na: https://www.psyche.sk/web/index.php/zoznam-odbornikov/userslist

Internetová poradňa IPčko.sk vytvorila Mapu pomoci, ktorá obsahuje kontakty na odborníkov v oblasti psychického zdravia. Doposiaľ sú na výber tieto možnosti: psychiatrická pomoc, psychologická pomoc, linky pomoci online/offline a centrá pomoci. Viac informácií získate na tomto linku: https://ipcko.sk/mapa-pomoci/

Na stránke Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti je zverejnený zoznam psychoterapeutov. V zozname si môžete vyhľadať psychoterapeuta podľa vzdelania (psychológ/lekár/sociálny pracovník/liečebný pedagóg/špeciálny pedagóg) ale aj podľa druhu psychoterapie (napr. psychotraumatológia a EMDR). Psychoterapeuta môžete vyhľadať kliknutím na tento link: https://psychoterapeuti.org/sps/stranka/psychoterapeuti?mod=priezvisko 

V tomto roku vznikla internetová platforma ksebe.sk, vďaka ktorej je možné rezervovať si online/osobné sedenie so psychológom. Svoje odborné služby ponúkajú psychológovia aj so získanou špecializáciou (napr. z klinickej psychológie), s ukončeným či prebiehajúcim výcvikom (napr. v Adlerovskom poradenstve), so zameraním na rôzne témy a druh poradenstva (napr. vzťahové a párové poradenstvo). Cena za odborné služby poskytovaná jednotlivými psychológmi sa líši. Pre viac informácií navštívte spomínanú stránku: https://ksebe.sk/

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO A PSYCHOTERAPIA 

Psychológ môže vykonávať psychologické poradenstvo bezplatne (v rámci pracovného pomeru v určitej organizácii, napr. ako psychológ RPPS, ÚPSVaR, MPSVaR SR) alebo odplatne

Psychoterapia môže byť čiastočne/plne hradená verejnou zdravotnou poisťovňou alebo čiastočne/plne hradená klientom. Závisí to od toho, či hovoríme o klientovi (pacientovi) so zdravotnou indikáciou (s diagnózou) a či je návšteva klinického psychológa klientovi písomne odporúčaná všeobecným lekárom alebo odborným lekárom. Ak máte záujem o absolvovanie psychoterapie bezplatne, je vhodné informovať sa vo Vami vybranej ambulancii klinickej psychológie, či má uzatvorený zmluvný vzťah s Vašou zdravotnou poisťovňou. Klinickí psychológovia s vlastnými webovými stránkami zvyčajne túto informáciu uvádzajú na svojich stránkach, rovnako tak spolu s cenníkom zdravotných výkonov a psychologických služieb. 

Vďaka Lige proti rakovine môžu onkologickí pacienti a ich príbuzní absolvovať individuálne/skupinové poradenstvo bezplatne u konkrétnych psychológov (v rámci Siete onkopsychológov). Viac informácií ako aj Zoznam psychológov spolu s kontaktmi nájdete na príslušnej stránke: https://www.lpr.sk/siet-onkopsychologov/ 

Odborná pomoc by mala byť dostupná pre každého, kto ju potrebuje. Zrejme s týmto obdivuhodným cieľom niektorí odborníci poskytujú zľavy na psychologické služby - napr. pre ZŤP, študentov, dôchodcov.