Čo ovplyvňuje výber partnera/partnerky?

10.04.2021 11:40

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo ste sa rozhodli pre vzťah s partnerom/partnerkou? Pripomína vám niečím vašu matku, otca či súrodenca? Ak áno, nie je to náhoda! Ak nie, tiež to má svoj význam! Podľa čoho si vyberáme partnerov/partnerky? Aký vplyv pri tom zohrávajú naše skúsenosti z rodinného prostredia? Čítajte ďalej a dozviete sa nielen to...

 

Rodina – základ všetkého?

Rodina, vzťahy medzi rodičmi, súrodenecké vzťahy, rodinná atmosféra či rodinné hodnoty. To všetko ovplyvňuje naše očakávania a predstavy o sebe, partnerovi/partnerke, romantickom vzťahu. Ako? Adler (1999, s.12) tvrdí, že „detskú psychiku veľmi často ovplyvňuje pocit obmedzenia vyvolaný tým, že jeden z rodičov alebo obaja dieťa nadmerne trestajú či zneužívajú. Takéto dieťa potom začne usilovať o to, aby získalo pocit oslobodenia, čo sa niekedy prejavuje postojom psychologického vylúčenia“.

Príklad: Dievčatá, ktoré mali zlého, prísneho otca, si preto (aj v dospelom) živote držia mužov od tela. Sú presvedčené, že všetci muži sú rovnakí mrzúti akými boli ich otcovia (Adler, 1999).

 

Dynamika príťažlivosti – ako funguje?

Pri vplyve rodičov na výber partnera/partnerky svojich detí, ešte zostaneme. Je zistené, že každý si od malička vytvára v mysli ideálny obraz partnera/partnerky. V prípade chlapca je vysoko pravdepodobné, že sa modelom ideálnej ženy stane matka a že si chlapec bude hľadať partnerku podobného typu (aj vzhľadovo – napr. rovnaký typ postavy, farba očí a pod.). Ak však medzi matkou a synom existuje napätie, môže to viesť k tomu, že si syn bude hľadať úplne odlišný typ partnerky (Adler, 1999).

Príklad: Pokiaľ matka svojho syna ovláda a obmedzuje, jeho sexuálnym ideálom sa pravdepodobne stane slabá a poslušná žena alebo pokiaľ má syn agresívne sklony, bude bojovať a chcieť partnerku ovládnuť (Adler, 1999, s.131 a 132).

 

Aký vplyv majú súrodenci?

Pri výbere partnera/partnerky zohráva úlohu aj poradie narodenia dieťaťa, čiže, či sa dieťa do rodiny narodilo ako najstaršie, prostredné, najmladšie, jedináčik. Ale pozor! Adlerovské ponímanie poradia narodenia nemusí automaticky znamenať skutočné poradie narodenia dieťaťa do rodiny. Musíme rozlišovať medzi chronologickým poradím narodenia a psychologickou pozíciou narodenia. Sám Adler zdôrazňoval, že poradie narodenia netreba brať doslovne, ale v kontexte (1956, s.377, In Čechová, 2004): „Nie poradie narodenia ako číslo v následnosti je to, čo ovplyvňuje osobnosť človeka, ale situácia, do ktorej sa narodil a spôsob ako to interpretuje“.

Príklad: Najstaršie dieťa sa môže stotožňovať s osobnostnými charakteristikami jedináčika (napr. zodpovednosť, cieľavedomosť) a prevziať v rodine rolu jedináčika, hoci v skutočnosti sa narodil ako staršie dieťa z dvoch detí. Jedným z možných vysvetlení môže byť veľký vekový rozdiel medzi súrodencami (napr. 12 rokov).

 

Ktoré dvojice majú lepšie predpoklady pre šťastný vzťah a ktoré nie?

Adlerovu teóriu poradia narodia rozpracoval psychológ Kevin Leman, PhD., uznávaný partnerský a manželský poradca. Vo svojej knihe dokonca tvrdí, že: neexistuje vzťah, v ktorom by malo poradie narodenia väčší vplyv než v manželstve. Medzi prvé otázky, ktoré Leman kladie svojim klientom, patrí práve otázka ohľadne poradia narodenia. Leman je toho názoru, že predpokladom riskantného manželstva je dvojica s rovnakou súrodeneckou konšteláciou. Jeho presvedčenie potvrdzuje fakt, že jeho najčastejšími klientmi, ktorí ho vyhľadajú kvôli vzťahovým problémom sú páry, v ktorých sú obaja prvorodenými alebo obaja  jedináčikovi. Pokiaľ chcete mať lepšie predpoklady pre šťastné manželstvo, Leman odporúča, aby ste si vzali radšej človeka s iným poradím narodenia.

Ďalším významným psychológom, ktorý sa zaoberal súrodeneckými a rodinnými konšteláciami je Walter Toman, Ph.D. Na základe rozsiahleho výskumu (zúčastnilo sa ho až 3 000 rodín!) Toman predstavuje zoznam kombinácií dvojíc, ktoré sa podľa neho najlepšie doplňujú v manželstve. Podľa autora sa k sebe najlepšie hodia: najmladší brat svojich sestier a najstaršia sestra svojich bratov alebo najmladšia sestra svojich bratov a najstarší brat svojich bratov (Toman, 1976, In Leman, 1997).

 

V článku boli použité tieto termíny Adlerovskej psychológie: rodinná atmosféra, poradie narodenia, súrodenecké a rodinné konštelácie.

 

O téme článku sa môžete dozvedieť viac tu:

https://www.postoj.sk/22461/psychologicka-pozor-aby-ste-prvorodenym-nesposobili-krivdu_

https://www.ta3.com/embed/20150321-429FB2C3-F9D3-4330-ABFC-F4321F997248.html

 

Zdroj:

ADLER, A. 1999. Porozumění životu: úvod do indviduální psychologie. Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN: 80-85974-76-2.

ČECHOVÁ, D. 2004. Vplyv poradia narodenia na osobnosť chlapcov a dievčat. [online]. Dátum neuvedený. [citované 2020-08-03]. Dostupné na internete: <https://docplayer.net/21411903-Vplyv-poradia-narodenia-na-osobnost-chlapcov-a-dievcat.html>

LEMAN, K.1997. Sourozenecká konstelace. Praha: Portál, 1997. 223 s. ISBN:80-7178-152-5.