ŠTÁTNI ODBORNÍCI - BEZPLATNE

28.08.2022 20:05

REFERÁTY PORADENSKO - PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB

Odborníci pracujúci na Referátoch poradensko - psychologických služieb (ďalej len RPPS), ktoré organizačne patria k Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a sú zriadené Ministerstvom sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, poskytujú psychologické služby bezplatne. Činnosť referátov pozostáva z 3 oblastí: oblasť psychodiagnostiky (napr. psychologické posúdenie kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality a dynamiky vzťahov v rodine s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa), oblasť psychologickej prípravy (napr. príprava fyzickej osoby na osvojenie a pestúnsku starostlivosť) a v neposlednom rade oblasť psychologického poradenstva a iného odborného poradenstva (napr. individuálne, párové a rodinné psychologické poradenstvo v oblasti osobnostných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov; krízová intervencia pre rodiny s problémom domáceho násilia alebo s problémom drogovej a inej závislosti). 

 

Podrobnejšie informácie o odbornej činnosti RPPS nájdete na príslušnej stránke: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/cinnost-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=13517 

Jednotlivé RPPS sú zriadené v každom okresnom meste. Konkrétne kontakty nájdete v adresári RPPS kliknutím na tento link: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/rodina/poradensko-psychologicke-sluzby/adresar-referatov-poradensko-psychologickych-sluzieb.html?page_id=1101061