Asertívne správanie vo vzťahu – prečo a ako ho docieliť?

19.06.2016 14:00

Každodenný život so sebou prináša aj situácie, v ktorých je nutné obhájiť svoje názory, postoje, presvedčenia. V návale emócií (ako napr. hnevu či strachu) sa môže ľahko stať, že komunikácia skĺzne do agresívneho obhajovania svojej pravdy alebo naopak do pasívneho správania (v zmysle múdrejší ustúpi). Ani jedna z týchto dvoch reakcií neprináša spokojnosť obom stranám. Ako to zmeniť? Prostredníctvom osvojenia si asertívneho správania!                                                                                                                                                                                              

Asertivita – čo sa skrýva pod týmto pojmom?          

O podnietenie záujmu o asertivitu sa pričinil americký psychológ Andrew Salter, ktorý v 50.tich rokoch 20.storočia učil ľudí techniky asertívneho správania sa. Salter (1949) definoval asertivitu ako „umenie niečo jasne tvrdiť a stáť na svojom slove“.

Martin Čajko, psychológ a spoluautor projektu www.otvorenahra.sk, píše o tom, že asertivita sa skladá z dvoch častí:

- zo súboru hodnôt (ako rešpekt k druhým ľudom; rovnocennosť; zodpovednosť) a komunikačných techník;

- zo snahy o pochopenie druhého a zo snahy o nájdenie riešenia, ktoré prinesie výhru obom stranám.

 

Asertivita – ideálna forma sebapresadzovania!        

Správať sa asertívne je ideálnou a tou najvhodnejšou formou presadzovania sa. V situácii, keď asertívny človek žiada o láskavosť, nepoužíva agresivitu ani manipuláciu. Ak mu dotyčná osoba odmietne pomôcť, rešpektuje jej rozhodnutie. Stať sa asertívnym človekom vyžaduje určitý čas, trpezlivosť a pravidelné rozvíjanie tejto zručnosti. Existuje množstvo techník ako využívať asertivitu v každodenných situáciách. Začiatkom na ceste k asertívnemu správaniu môže byť osvojenie si nasledujúcich základných pravidiel.

 

10 PRAVIDIEL ASERTÍVNEHO SPRÁVANIA:

1.      Máte právo sám posudzovať svoje správanie, myšlienky a emócie a niesť za ne i za ich dôsledky sám zodpovednosť.

2.      Máte právo neponúkať žiadne výhovorky či ospravedlnenia ospravedlňujúce vaše správanie.

3.      Máte právo sám posúdiť, či a nakoľko ste zodpovedný za problémy druhých ľudí.

4.      Máte právo zmeniť svoj názor.

5.      Máte právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.

6.      Máte právo povedať „ja neviem“.

7.      Máte právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných.

8.      Máte právo robiť nelogické rozhodnutia.

9.      Máte právo povedať „ja ti nerozumiem“.

10.  Máte právo povedať „je mi to jedno“.

Ak máte záujem dozvedieť sa o asertivite viac, odporúčam navštíviť stránku www.otvorenahra.sk, ktorá okrem teoretických informácií ponúka aj praktické preverenie svojich vedomostí a zručností (napr. kvíz Rozpoznáte asertívnu a manipulatívnu komunikáciu?).

 

Zdroj:

ČAJKO, M. Rok neuvedený. Ako vyzerá pravá asertivita? [online] Prešov, [citované 2016-06-19]. Dostupné na internete: <https://www.otvorenahra.sk/ako-vyzera-prava-asertivita/#respond

CAPPONIOVÁ, V. – NOVÁK, T. 1999. Asertívne do života. Dotlač 1. vyd. Praha: GRADA, 1999. ISBN 80-7169-082-1.

HART, P. – HARTLOVÁ, H. 2010. Veľký psychologický slovník. 4. vydanie. Praha: Portál, 2010. ISBN 80-7367-686-5.